تکمله سوال 2522 ( ادامه بحث بین استاد ساعی و استاد دلگشا) ازدو حال خارج نیست یا وعده مندرج در 5 قصص واقع شده یا خیر در صورت اول شامل امام زمان نمی شود و درصورت دوم شامل ائمه قبلی نمی شود!

39

سوال۲۵۲۸ :

#تکلمه_سوال۲۵۲۲
سلام علیکم
جناب استاد چون دوباره پاسخ به سوالات را عنایت فرمودید جناب استاد نیز بر آن شدند تا سوالات بی پاسخ نماند خدمتتان ارسال می کنم

[Forwarded from سعید حسن زاده دلگشا]

ازدو حال خارج نیست یا وعده مندرج در 5 قصص واقع شده یا خیر در صورت اول شامل امام زمان نمی شود و درصورت دوم شامل ائمه قبلی نمی شود!

خود قرآن نام ملک بر طالوت می گذارد نه امام

جمله آخر عرض بنده را توجه نکرده اند

دو اشکال خبر متواتر همچنان بی جواب ماند

🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2528
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱مخاطب آیه 5 قصص حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میباشد!
🌷🔅🌱جناب طالوت در زمان پیامبر عصر خود از طرف خدا به سلطنت و فرمانروایی برگزیده شد، اگر هر پیغمبری امام باشد دیگر در کنار آن امام دیگری را به سلطنت(=امامت) منسوب نمیکنند!
🌷🔅🌱در مورد وثاقت خبر متواتر وحدت نظر در میان تمام گروهها وجود دارد هر چند که به زباطن انکار کنند اما به باطن تاییدش میکنند!
نکته حائز اهمیت اینکه طریق وصول قرآن از طریق خبر متواتر است. در کل وثاقت بیشتر هر خبر حائز اهمیت در طول تاریخ چه روایی و چه علمی و فنی و پزشکی و … بواسطه خبر متواتر است. شیوع هر خبر که برای تایید عقل کفایت کند مبنای اصلی توثیق آن خواهد بود. تناقضات ریشه در مبانی اعتقادی دیگری دارد.
نسبیت و تناقضات، زمانی حاصل میشود که مبدا قیاس متعدد باشد. کسی که قصد تولید نقضی را داشته باشد کسی جلودارش نخواهد بود! عملکرد حزبی در توثیق خبر متواتر تولید تناقض خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.