درباره جهان هولوگرافیک چگونه میشود که تمام ویژگیها و اطلاعات کل، در هر ذره کوچک آن هم همانگونه وجود داشته باشد. در اینصورت دیگر تفاوتی بین جزء و کل وجود نخواهد داشت. درواقع همه یک پیکر واحد خواهند بود و جزء و کل معنا نخواهد داشت. لطفا توضیح فرمایید؟

15

سوال2524 :

سلام علیکم
درباره جهان هولوگرافیک چگونه میشود که تمام ویژگیها و اطلاعات کل، در هر ذره کوچک آن هم همانگونه وجود داشته باشد. در اینصورت دیگر تفاوتی بین جزء و کل وجود نخواهد داشت. درواقع همه یک پیکر واحد خواهند بود و جزء و کل معنا نخواهد داشت. لطفا توضیح فرمایید؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2524
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱کل عالم هستی مخلوق خالق واحد و احد هست! هر جزء جزء این عالم هستی با اسماء خدای واحد و قهار احاطه شده، هر جزء میتواند آئینه و مزرعه کل عالم گردد! نفس و ذات هر جزء مثل دانه ای است که میتواند از جانش کل عالم را ظاهر نماید، هر که بتواند تمام ظرفیت هایش را آشکار سازد به عالیترین مخلوق الهی تبدیل میگردد!
اله هر مخلوق الله است!
☘️الله یعلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.