درصورت پذیرش نفی الصفات از ذات حق در موضوع نفی اولیت و آخریت از ذات او که صفات او محسوب میشوند -نعوذ بالله- آیا برای ذات حق اثبات محدودیت نیست؟

36

سوال: درصورت پذیرش نفی الصفات از ذات حق در موضوع نفی اولیت و آخریت از ذات او که صفات او محسوب میشوند -نعوذ بالله- آیا برای ذات حق اثبات محدودیت نیست؟
بحث در نفی الصفات از ذات حق است؛ در واقع نفی صرف صفات نه ملزومات آن؛
خالق هستی با آفرینش زمان فرا زمان را اثبات و اولیت را به لحاظ ابتدا داشتن نفی و در کنار آن صفت اول و آخر هم از ذات حق نفی و اکبریت او را بر اولیت اثبات میشود.
هر گونه تلازم خلقت و مخلوقات هر چند به لحاظ عَرضی، با ازلیت ذات حق مردود است، الله، به حقیقت همه چیز را از هیچ آفرید،
ذات حق از هر گونه وصف و توصیف منزه و از خود صفت نیز مُسبّح است.
نفی صفت و مصادیق هر گونه صفات از شروط کمال اخلاص در توحید است.
ضَلَّتْ فِيكَ الصِّفَاتُ، وَ تَفَسَّخَتْ دُونَكَ النُّعُوتُ، وَ حَارَتْ فِي كِبْرِيَائِكَ لَطَائِفُ الْأَوْهَام‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.