در امتداد بحث های قبلی در موضوع باقیت مخلوقات به واسطه گری اسم حسنی؛ باقیت و تداوم وجود اسما حسنی الهی که قبل از اسم الباقی خلق شده بودند به چه صورت بوده است؟

34

سوال2803 :
سلام علیکم. در امتداد بحث های قبلی در موضوع باقیت مخلوقات به واسطه گری اسم حسنی؛
باقیت و تداوم وجود اسما حسنی الهی که قبل از اسم الباقی خلق شده بودند به چه صورت بوده است؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2803
🌹علیکم السلام
🌼🌿بقا وقتی معنا مییابد که امتدادی تصور شود، چه امتداد مکانی و چه زمانی، پس جایگاه بقا در مرتبه بعد از نشئات زمان و مکان میباشد، رتبه شان به فتق است نه رتق، البته زمان و مکان در عوالم قبل از عالم دنیا ویژگی های خاص خود را دارند، چه بسا واحد زمان و مکان عوالم بالا تمام حدود عوالم پایین را در بربگیرد و بر آنها احاطه و یا صدارت داشته باشد و یا ازمان و امکان عوالم پایین توسعه امکان و ازمان عوالم بالا باشد!
🌼🌿اسم مبارک «الباقی» برای بقاء موجودات در بسترهای زمان و مکان و عوالم فتق آفریده شده و آفریده های قبل از آن به زمان و مکان و فتق موجودیت ندارند تا نیازی به بقا داشته باشند، اما حفظ موجودیت شان به همان مشیت و اراده اولیه پرودگار قادر و متعال میباشد.
🌸🌿هو العلیم و هو العلیم و ثم و ثم هو العلیم فهو العلیم🌸🌿

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.