در مباحث گذشته حدیثی با این مضمون فرمودید که غیرت در مردان غیرت و در زنان حسادت است. حال سوال این است که اگر زنی، همسرش را به غضوا ابصارهم سفارش کند یا از برخورد همسر با نامحرمان ممانعت و نهی از منکر نماید، مصداق همین حسادت است؟

30

سوال۳۱۲۳:
سلام علیکم
در مباحث گذشته حدیثی با این مضمون فرمودید که غیرت در مردان غیرت و در زنان حسادت است. حال سوال این است که اگر زنی، همسرش را به غضوا ابصارهم سفارش کند یا از برخورد همسر با نامحرمان ممانعت و نهی از منکر نماید، مصداق همین حسادت است؟
لطفا توضیح فرمایید
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ۳۱23
🌹سلام علیکم
🌷🔆غیرت مرد نسبت به همسر حسی است منحصر در مرد که آن نوع حس در وجود زن نسبت به مرد وجود نداشته و هر گونه احساسات شبیه به آن غیرت محسوب نمیشود، به زبان دیگر زن نسبت به مرد ناموس ولی مرد نسبت به زن ناموس محسوب نمیشود.
🔆🌷دگرگونی و تغییر زن در برابر رفتار غیر دینی و معاصی مرد ارزشی فراتر از غیرت دارد و حسی از جنس حب الهی است و پسندیده و زیباست.
🌷🔆امر به معروف و نهی از منکر از جانب زن واجب و عمل به آن مرضیّ الهی است زن در دعوت به غض بصر دفاع از حریم الهی و تلاش او برای دور نگهداشتن شوهر از آلودگی و پلیدی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.