دور (به فتح دال)چیست؟ آیا اختراع یا ابداع فلاسفه است و یا اینکه در جهان به صورت طبیعی وجود دارد؟

34

سوال2695 :

دور (به فتح دال)چیست؟ آیا اختراع یا ابداع فلاسفه است و یا اینکه در جهان به صورت طبیعی وجود دارد؟

🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم 🌷🌸
#پاسخ2695
🌹علیکم السلام

🌼🌿دور موضوعی عقلی بوده که از جمله موضوعات مورد بحث در فلسفه میباشد و اختصاص به آن نداشته و ابداعی آن هم نمیباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.