فرا زمان وجود ندارد چرا که زمان آفریده نشده بلکه انتزاعی است، تا به واسطه آن فرا زمان اثبات شود؟

34

سوال: فرا زمان وجود ندارد چرا که زمان آفریده نشده بلکه انتزاعی است، تا به واسطه آن فرا زمان اثبات شود؟
جواب:
تاکنون هیچ اجماعی در مورد مفهوم زمان صورت نپذیرفته؛ ولی مسلما مفهومی انتزاعی نمیباشد، چرا که اگر به تسامح زمان را واحد حرکت حساب کنیم اگر این واحد تحقق نیابد هیح تغییر و تحولی صورت نخواهد پذیرفت؛
زمان طیفی از سومین تجلی علم در جهان هستی است؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.