لطفا نظریه مطرح شده در متن سوال را نقد بفرمایید ( موضوع: “اشکالات اساسی در حوزه احادیث ،اخبار و روایات تاریخی”)

26

سوال۲۷۵۱:
لطفا نظریه زیر را نقد بفرمایید :

اشکالات اساسی در حوزه احادیث ،اخبار و روایات تاریخی:
۱- هیچ خبر و روایت تاریخی قطعیت نداشته بلکه ظنی‌الدلاله هستند. زیرا هیچ روش علمی برای اثبات قطعیت آنها وجود ندارد.
۲-میزان اعتبار نقل یک حادثه تاریخی به تعداد شاهدان و مشاهده‌گران آن حادثه و واقعه است نه تعداد ناقلین آن خبر آن حادثه و واقعه.
۳-قواعد علم رجال فقط می‌تواند موضوع جعل‌ها، دسّ‌ها و دروغ‌‌پردازی‌ها را بر ملا سازد و معمولا هیچ معیاری برای سنجش سهو‌ها، اشتباه‌ها و کودنی و ضعف معلومات راویان اخبار وجود ندارد.
۴-صفاتی مثل داشتن عقل،ضبط، عدالت و اسلام و نیز شیعه بودن می‌توانند شرایط لازم یک راوی باشد نه شرایط کافی. از طرفی هیچ قاعده سنجش‌گرانه برای اندازه گیری دقیق این صفات و نیز ذوق و سلیقه راویان وجود ندارد.
۵-اسباب دروغگویی منحصر در منافع و اغراض و حب و بغض‌ها نیست که شرط عدالت مانع آن باشد.
۶-مسلمان یا شیعی دوازده امامی بودن راوی مقتضای آنرا دارد که همیشه اصل بی طرفی در نقل قول‌ها رعایت نشود.
۷-ایراد اساسی دیگر در نقل روایات و احادیث آن است که تقریبا توصیف شرایط و مقتضیات تاریخی و فرهنگی آن متن و صدور یک سخن همواره در نقل‌ها غایب است و لذا این امر بهره‌برداری از آنها را در عصر دچار اشکال اساسی می‌کند.
۸- تعداد اخبار متواتر که اعتبار آن بیشتر مورد تاکید بسیار اندک و بقول شهید ثانی در درایه و شیخ حسن‌بن زین‌الدین در معالم تعداد آن از تعداد انگشتان دست بالا‌تر نمی‌رود.
۹-اینکه برخی فقها راجع به وثاقت احادیث و روایات تسامح ورزیده و برخی دیگر بسیار سخت گیری می‌کنند دلیل بر این است که روش تحقیق عالمان دین در بررسی اخبار تاریخی ضابطه‌مند و علمی نیست.

🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم️🌷🌸
#پاسخ2751
🌹سلام علیکم
🌼🌿-1-عقل سلیم و شعور لطیف قطیعت صحت و یا ضعف اخبار و یا وثاقت و یا قداحت هر امری را به اثبات میرساند این امر محدود به حوزه روایات نبوده بلکه تمام علوم و فنون مثل ریاضیات و فیزیک و شیمی و طب و … به همین شکل مورد وثاقت و پذیرش واقع میشود و گرنه تمام علوم و فنون فرو میریخت.
🌼🌿-2- کثرت راویان در نقل یک حادثه تاریخی از جمله راههای احراز صحت یک رویداد تاریخی است اما شعور محقق تاریخی در احراز وثاقت رویدادهای تاریخی محدود به این امر نبوده بلکه از طرق خاص به این امر دست مییابد، مثل تشریح عصر یخبندان و دایناسورها و … که با نشانه های خاصی که از دید عموم غایب است به آن دست مییابد، نشانه های خاص مخفی و یا به ظاهر کم اهمیت رویدادهای تاریخی ابزار مناسبی برای یک مورخ با شعور تاریخی برای کشف حقیقت است.
🌼🌿-3- علم رجال برای بررسی سندی است نه متنی و ابزار دست محقق در کشف حقیقت است. همانطوریکه با گرفتن قطره خون شخصی میتوان به بسیاری از ویژگی های آن شخص در آزمایشگاه پی ببرد، رجال شناس متخصص نیز با گرفتن خصوصیات ویژه افراد میتواند هویت اشخاص را آشکار سازد.
🌼🌿-4- شروط لازم احراز وثاقت راه وصول کفایت وثاقت است محقق عاقل از تمام راههای وصول حقیقت مدد میگیرد تا به کشف حقیقت برسد. هیچ محقق عاقلی شروط لازم را به خاطر عدم کفایتش نادیده نمیگیرد و همچنین خود را محدود به آنها هم نمیسازد.
🌼🌿-5-منابع محکم و استوار کشف حقیقت اسباب دروغگویی را منحصر در منافع و اغراض و حب و بغض محدود نمیسازد و لیکن از آنها هم غافل نمیماند.
🌼🌿-6- مسلمان و شیعه بودن و … راوی در طبقه بندی احادیث نقش موثری دارد اما مطالعات حدیثی را به آن محدودش نمیسازد.
🌼🌿-7- فضای صدور حدیث همواره از طرف محققان حدیثی شیعه مورد توجه واقع شده و در این رابطه کتب گوناگونی به رشته تحریر در آمده است.
🌼🌿-8- هر چند تعداد احادیث متواتر نسبت به اخبار آحاد کم است اما همان تعداد اندک، امهات عقاید بشری را امضا میکند. از طرف دیگر هر چند احادث متواتر لفظی کم هستند اما اخبار متواتر معنوی قابل توجه اند.
🌼🌿-9-اختلاف سلیفه محققان دلیلی بر ضابطه مند نبودن اخبار تاریخی نبوده بلکه مشی محققان در احراز صحت اخبار تاریخی متفاوت میباشد اما اصحاب تساهل و تسامح از میدان محققان واقعی مردودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.