ماهیت اعتباری است که مشمول موجودات بوده که موجد فاقد آن است پس وحدت وجود به قوت خودش باقی میماند

35

⁉️ماهیت اعتباری است که مشمول موجودات بوده که موجد فاقد آن است پس وحدت وجود به قوت خودش باقی میماند
جواب:
اعتباری دانستن ماهیت، آیا نیست پنداری ماهیت است؟ نیست که نیست پس ماهیت هم نیست! آیا عقل اعتبار و توهم میکند؟ عقل چیست، وجود است یا ماهیت؟ بخش وجودش اعتبار میکند و یا ماهیت است؟ و یا اینکه خود عقل نیز امری اعتباری است؟ پس آیا امری اعتباری اعتبار میکند؟
هویت بخشی به نیستی، نیستی بخشی به هستی است!
آیا با خاموشی اعتبار، با از کار افتادن عقل ماهیت از هم پاشیده میشود!
آیا اعتبار بخشی از وجود ماهیت است با لباسهای مختلف با اندازه های گوناگون؟
آیا به وجود واحد تشخص های مختلف میدهیم! کیست که تشخص میدهد! غیر وجود؟ پس آنکه نیست تشخص و اعتبار میبخشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.