معیار زیبایی و نا زیبایی در چیست وجه تمایز این دو چه چیزی می باشد ایا زیبایی معنای واحدی دارد یا به تناسب و نسبت به موارد مختلف همچون تفکرات جمعی یک گروه می تواند متغییر باشد …؟

5

سوال۳۰۴۱:
معیار زیبایی و نا زیبایی در چیست وجه تمایز این دو چه چیزی می باشد ایا زیبایی معنای واحدی دارد یا به تناسب و نسبت به موارد مختلف همچون تفکرات جمعی یک گروه می تواند متغییر باشد …؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3041
🌹علیکم السلام
🌼🌿زیبایی با شیء زیبا دو امر مجزا از هم میباشند، شیء زیبا آن چیزی است که از زیبایی بهره میبرد، به عبارتی شیء زیبا ارتباط خاصی با زیبایی دارد و با تداوم این ارتباط، زیبایی هم ادامه دارد و با قطع ارتباط زیبایی محو و نازیبایی جایگزین میگردد.
🌼🌿زیبایی به مثابه نور، خلقی از آفریده های خداست و نازیبایی به مثابه ظلمت است، ارتباط اشیاء عالم با زیبایی تعریف زیبا و نازیبا معنا مییابد.
🌼🌿زیبایی مبدا و معادی دارد، مرکز المراکز دارد و نسبت اشیاء عالم با آن مرکز و حد ارتباط و فاصله آنها میزان زیبایی را رقم میزند.
🌼🌿زیبایی معنای واحدی دارد ، آنچه متغییر است نسبت های اشیاء با زیبایی است. زیبایی مثل خورشید و زیبایان، میزان بهره مندی آنها از پرتوهای نور خورشید است.
🌼🌿تفکرات افراد هیچ نقشی در آفرینش زیبایی ندارد، چرا که انحراف افکار، تشخیص زیبایی را با مشکل مواجه میسازد و بعضا واژگون جلوه میدهد، یعنی زشت را زیبا و زیبا را زشت مینماید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.