نظر شما در تقسیم بندی صفات الهی به صفات ذات و صفات فعل چیست؟

15

سوال2334:
سلام علیکم
نظر شما در تقسیم بندی صفات الهی به صفات ذات و صفات فعل چیست؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2334
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱صفتی در عالم هستی به ظهور نمیرسد مگر اینکه او اراده ی آفرینش نماید، برای ذات حق قبل از خلق خلایق جز ذات یکتایش، هیچ برداشتی نمیتوان نمود، یعنی صفتی را نمیتوان برای ذات بی نظیرش تصور نمود، پس صفات جز با خلق خلایق تجلی نمییابد، پس هر چه هست صفات فعل اوست!
🌷🔅🌱به فرض قبولی صفات ذات در برابر صفات فعل باید به این سوال جواب داده شود که افعال پروردگار با کدامین صفت ذات ظهور مییابد، به فرض که از صفت علم خدا ظاهر شوند باز این سوال پیش میاید که این ظهور از مظاهر و سنخ خلق است یا خیر، اگر از سنخ خلق باشد پس الله با صفت خالقیتش آنها را ظاهر نموده، در حالیکه خالقیت را از صفات فعل پروردگار در نظر میگیرن!
اگر از سنخ خلق در نظر نگیرند پس از چه سنخی است؟ اگر بگوییم از سنخ عالمیت اوست پس آنچه ظاهر شده معلوم اوست(مثل مخلوق) در این حالت نیز با ظهور معلوم عالمیت حضرت علیم(با تجلی صفت علم) معنا مییابد، در این حالت نیز میبایست علم هم از صفات فعل الهی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.