وجود در موجودات و خالق موجودان مشترک لفظی است نه معنوی!اگر وجود را میان خالق و مخلوق مشترک معنوی در نظر بگیرید (نعوذ بالله)

37

وجود در موجودات و خالق موجودان مشترک لفظی است نه معنوی!
اگر وجود را میان خالق و مخلوق مشترک معنوی در نظر بگیرید (نعوذ بالله)

جواب:
اگر وجود در خالق و مخلوق مشترک معنوی باشد، به لحاظ انتساب به خالق بایستی دارای وحدت باشد، یکی دانستن وجود، میبایست خالق و مخلوق هم یکی باشند… ن ع و ذ ب الله
تشکیک در وجود صرافت و یکتایی و یگانگی وجود را منهدم میکند!
تعلق مراتب بر وجود، وحدت در وجود را زیر سوال مییبرد.
اشتراک معنوی وجود، خالق و مخلوق را یکی میکند، یگانگی وجود را تکثیر میکند و آن را به تعداد مخلوقات توسعه میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.