ملاک تواتر چیست و چگونه ثابت می شود ؟

6

سوال۲۵۱۷:

#تکلمه_سوال۲۵۱۳
3. ملاک تواتر چیست و چگونه ثابت می شود ؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2517 برگ دوم
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱اخبار صادره در موضوعی به حدی باشد که قطعیت آورد، یقین به صحت خبر، امری است عقلی و قلبی، زمانیکه این یقین برای خود شخص حاصل شود تنها برای همان شخص حجت خواهد بود اما زمانیکه از شخصی خارج و بر عام صادر و امکان انکار را از آنها سلب نماید خبری قطعی برای عموم خواهد بود.
🌷🔅🌱باید توجه نماییم که بیشتر اخبار متواتر معنوی و اجماعی هستند.
🌷🔅🌱ملاک تواترقطعیت و اطمینان آوری آن است چنین نیست که صرف کثرت راویان در طبقات مختلف باشد!
☘️متمم
شرایط خبر متواتر:
۱. عدد خبردهندگان به اندازه‌ای باشد، كه توافق آن‌ها بر دروغ امكان نداشته باشد.
۲. تمام طبقات خبر دهندگان از اوّل سند تا آخر سند به حدی باشند، كه عدد تواتر محقق شود.
۳. خبر آن‌ها از روی حسّ باشد؛ نه آن كه از روی حدس، خبری را بیان كنند.

تواتر سه قسم دارد:
۱. تواتر لفظی
۲. تواتر معنوی
۳. تواتر اجمالی
تواتر لفظی به کثرت اخبار مشترک به حسب لفظ و معنا به تعداد یقین آور اطلاق می‌شود
تواتر اجمالی به کثرت اخبار مختلف به حسب لفظ و معنا به تعداد اطمینان آور نسبت به صدق برخی یا صدق معنای مشترک اطلاق می‌شود.
تواتر معنوی به کثرت اخبار مشترک به حسب معنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.