🌼آیا قدرت الهی به محالات تعلق نمیگیرد؟🌼

23

🌼آیا خالق می‌تواند جهان هستی را در تخم مرغی جای دهد بدون اینکه جهان را کوچک و یا تخم مرغ را بزرگ کند؟

🌼آیا خدا میتواند مثل خود بیافریند اگر نتواند این دلیل ناتوانی خالق نیست!؟

🌼آیا خدا نمیتواند سنگی بیافریند که خود نتواند بلندش کند اگر نتواند بیافریند آیا دلیل ناتوانی نیست؟

🌱🔅 #سوال3319 

🌱آیا قدرت الهی به محالات تعلق نمیگیرد؟

🌱آیا خالق می‌تواند جهان هستی را در تخم مرغی جای دهد بدون اینکه جهان را کوچک و یا تخم مرغ را بزرگ کند؟

🌱آیا خدا میتواند مثل خود بیافریند اگر نتواند این دلیل ناتوانی خالق نیست!؟

🌱آیا خدا نمیتواند سنگی بیافریند که خود نتواند بلندش کند اگر نتواند بیافریند آیا دلیل ناتوانی نیست؟

🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷

🔆علیکم السلام

☘️ #جواب3319

🌿🌱برگ اول🌱🌿

☘️🔆 آیا قدرت الهی به محالات تعلق نمیگیرد؟

☘️🔆 باید به صراحت و به زبان توحیدی  با صدای بلند فریاد بزنیم که قدرت الهی مُتعلَق محالات و فراتر از آن است، هر کسی قدرت الهی را از ورود به حوزه محالات محدود نماید، نه خدا را به روشنی شناخته و نه با مفهوم محال آشنایی دارد! همچنین قدرت الهی را با قدرت بشری قیاس نموده است.

🔆☘️محال‌ترین محال، هستی از نیستی است؛ اندکی تعقل و تفکر کنیم!!! غیر‌ممکن‌ترین امر عالم  و به عبارتی محال‌ترین محال و فوق محال، همان هستی است که از دل نیستی بیرون میزند، فقط خالق هستی، اراده میکند؛ «کن فیکون».

☘️🔆آیا هستی در دل نیستی است و یا نیستی در دل هستی است؟  حجم نیستی چقدر است؟ حجم‌اش هیچ است، بعد هستی و حجم‌اش چقدر است؟ در کجا قرار میگیرد؟ در هیچ جا؟ آیا عجیب نیست؟ محال ذاتی نیست؟ پس چگونه این محال ذاتی و فوق محال را خالق بی‌همتا ممکن و محقق ساخته است؟ آفرین بر پروردگارم به آفرینی کلام آفرین گویش.

🔆☘️حال خالق اگر اراده فرماید دنیا در دل یک تخم مرغ قرار گیرد تحقق نمییابد؟ قرار دادن دنیا در دل هیچ مشکل است و یا قرار دادن آن در دل تخم مرغ، به آنکه هیچکدام تغییر نکند! برای خالق سختی کار معنایی ندارد! فقط اراده میکند و والسلام!

☘️🔆تصویر مناظر بر دیدگان ما ، آسمان با آن پهنایش تصویرش بر تخم چشم ما می‌افتد و ما آن را مشاهده میکنیم با آن یهنایش، البته مراد تصویر پشت شبکیه چشم نیست بلکه مراد همانی است که رویت می‌کنیم، بی‌هیچ کاستی. اگر آن تصویری که نقش بسته یا ریزبین‌ها به اعماقش نفوذ کنیم گویا که در جهان سیر میکنیم.

🔆☘️آیا قرار گیری دنیا در تخم مرغ سخت است و یا قرار گیری روح در جسم، ملکوت در دل مُلک، انرژی عظیم در دل ذره، تکینگی عالم و …

☘️🔆کدام سخت‌تر است، زمان در کدامین مقام است؟ زمان چگونه آغاز شده، پیش از زمان(البته پیش گفتن خطاست) چگونه قابل فهم است؟ خالق زمان زمان آفرید و این زمان را در زمان نیافرید چرا که زمانی نبود تا در آن آفریده شود!

🔆☘️آیا معمایی عجیب‌تر از این میتوان سراغ داشت، درک زمان و فرازمان و لازمان، مگر میشود؟ این همان محال ذاتی است که پروردگارم محقق ساخت و شد!

☘️🔆مکان چگونه آفریده شد و در جا و کجا که قرار نیافت پس در ناکجا قرار یافت؟ چگونه؟ آیا این محال ذاتی را پروردگار علیم ممکن و محقق‌اش نساخت؟

🔆☘️ ما با ابعاد چقدر آشناییم؟ فهم ما تا کدامین ابعاد اشراف دارد ابعاد فراتر از سه و چهار و بالاتر و …

☘️🔆آیا با مفهوم نقطه و خط و سطح و حجم و … آشناییم، هنوز راز نقطه و خط برای ما نامکشوف است، ایجاد خط با نقطه، سطح با خط و … با دانش ما محال ذاتی است … اما خالق محقق‌اش نموده!

🔆☘️واحد زمان و واحد مکان از جمله عجیب‌ترین معماها و محالات است اما حس زمانی و مکانی در جان همه قابل حس و اما غیر قابل تجزیه و تحلیل است.

☘️🔆گذر زمان از جمله محالات ذاتی است! چگونه زمان امتداد مییابد؟ آحاد زمان چیده میشوند و زمان را پدید میا‌ورند، اصلا چگونه میتوان رابطه حال و گذشته و آینده را سنجید؟ زمان حال که اصلا هیچ بعدی ندارد چگونه درک میشود؟ با علم بشری قابل درک نیست!

🔆☘️مبادا با بعضی از گزاره‌های غلط فلسفی بینش خود را مسموم کنیم!

☘️🔆مفهوم طول و عرض و ارتفاع و اندازه و …اگر تعمق کنیم خواهیم دید که هیچ چیز از آن نمیدانیم.

🔆☘️ورود به حوزه تخصصی خلاق علیم گستاخی نابخشودنی است، تجزیه و تحلیل قدرت الهی و تعریف دامنه برای قدرت بی‌مثالش نشان از سستی اندیشه ما و عدم فهم و عدم مراعات  حد و مرزمان است.

☘️🔆جمع نقیضین از طرف پروردگار‌مان محال نیست کافیست که بدانیم حوزه قدرت پروردگارمان محدود به زمان و مکان نیست، حتی فراتر از لازمانی و فراتر از فرازمانی و فرامکانی است! کافیست لحظه‌ای اندیشه نماییم که آن حقیقتی که در فراسوی زمان و مکان است، قدرتش حاکم است تمام لحظات زمان و مکان را در آن جایگاه ناشناخته به آنی و دفعتا فرا گرفته است! درک انطباق تمام لحظات زمان بر هم و همچنین طبقات و اجزاء مکان بر هم از منظر او برای ما قابل فهم نیست!

🔆☘️ به راستی او بر چیزی قادر است و هیچ مانعی در برابر قدرت لایزالش وجود ندارد!

☘️🔆 برای خدا نمیشود وجود ندارد

علی ساعی(عبدالله مشکات), [24.01.23 16:41]

🌿🌱برگ دوم🌱🌿

☘️🔆 ناتوانی از ناتوان شدن

☘️🔆ناتوانی در ناتوان شدن عین توانایی است! نتواند که ناتوان شود دلیل ناتوانی نیست بلکه اثبات حقیقت توانایی و مطلق توانایی است.

🔆☘️از مختصات توانایی ناتوانی بر ناتوان شدن است.

☘️🔆حقیقت زیبایی آن زیبایی است که امکان نازیبایی نباشد، یعنی زیبایی که نتواند زیبا نباشد اثبات میکند که آن زیبا به حقیقت زیباست! آن زیبا زیبای مطلق است.

🔆☘️آن عظیمی که نتواند عظمت عظمتش را از بین ببرد اثبات عظمت صرف و مطلق عظمت است. همچین کبیری که نتواند خود را حقیر کند نشان حقیقت کبریایی است.

☘️🔆یکتایی که نتواند خود را از یکتایی ساقط کند نشان اعظم حقیقت یگانگی اوست یگانگی زوال ناپذیر اوست!

🔆☘️پس جواب سوال اینکه، آیا خالق میتواند مثل خود را بیافریند اینستکه خالق نمیتواند مثل خود بیافریند، و این ناتوانی اثبات حقیقت یگانگی و حقیقت توانایی مطلق اوست، هر چند که میدانیم سؤال دارای خطاست و نیاز به غلط گیری دارد، که خالق، خلق نیست که مثل خود را خلق کند، انگار که خالق غیر خالق باشد!

☘️🔆پس حضرت یکتایی که نتواند حضرت یکتایی را بیافریند نشان دهنده حقیقت وحدانیت اوست، چرا که دو یکتا در یکجا هر دو را از یکتایی می‌اندازند! پس عبارت ناتوانی در این نوع مسائل اثبات حقیقت توانایی و یکتایی است.

🔆☘️همچنین جواب سوال اینکه: سنگی بیافریند که نتواند حملش کند نیز همین است، یعنی خدا نمیتواند سنگی بیافریند که نتواند حملش کند، در واقع این جواب مفهوم مخالفش این است که او از توانایی به هیچ وجه نمی‌افتد! یعنی توانای مطلق است. باید اذعان کنیم که کلمات برای گزارش مفاهیم ابداع شده‌اند، پس در عبارت بالا کلمات با آن عباراتی که بیان شود این مفهوم را اثبات میکند که خالق، توانایی‌اش مطلق و تضعیف‌ناپذیر است.

علی ساعی(عبدالله مشکات), [24.01.23 16:49]

🌿🌱برگ سوم🌱🌿

☘️آیا قدرت الهی مغلوب نقص ذاتی موجودات میشود؟(نعوذ بالله)

🔅آیا قدرت الهی محدودیت دارد که نتواند بر محالات تعلق گیرد؟(نعوذ بالله)

☘️محال برای خدا محال است که محال باشد، یعنی، محال در محال میشود ممکن، منفی در منفی میشود مثبت.

🔅محال برای خدا محال است که محال باشد؛ یعنی، برای خدا محالی نیست، محال شدن محال، برابر غیر ممکن شدن غیر ممکن، غیر ممکن را ضربدر غیر ممکن کنید، حاصل چه میشود؟

☘️محال‌ترین محال، اوج محال، حد محال، آفرینش هستی از نیستی است، برای این خالق علیم و حکیم محالی نیست! آنکه از نیستی، هستی به ظهور میرساند، تنظیم هستی و تغییر هستی امری سهل و راحت است.

🔆☘️اگر خالق  بتواند مثل خود را بیافریند دیگر «لیس کمثله» نخواهد بود!!!!!!! پس… اینکه بگوییم نمیتواند مثل خود بیافریند یعنی او پیوسته «لیس کمثله شیء» است، یکتائیت او حقیقی و پایدار است. در واقع ناتوانی در ناتوان شدن است که عین توانایی مطلق است، تنها عبارات وصف توانایی تغییر یافته.

🌹همانطوریکه در تهلیل «لا اله الا الله» کل عبارت اثبات یگانگی پروردگار متعال است، ناتوانی در ناتوان شدن هم همین وجهه را دارد. «لا اله» نیست «هیچ الهی» اما با «الا الله» در منفی در کنار هم میشود اثبات یکتایی.

☘️🔆نیستی که نیست، وجود ندارد، تا قابلیت تقسیم پذیری داشته باشد و به ممکن و محال و یا اجزاء دیگر تقسیم شود!

🔆☘️اینکه بعضی ها میگویند که «قدرت خداوند بر امور محال تعلق نمیگیرد» از چند جهت در خطا و اشتباهند! اول اینکه این گروه درک صحیحی از مفهوم محال ندارند، خدا را با  مخلوقات و دانش محدود خودشان قیاس میکنند، محال‌ترین محال همان عدم است که خالق با قدرتش هستی میبخشد!

☘️🔆 اگر عقل را ملاک تشخیص امکان و امتناع(محال) قرار دهیم، در واقع قدرت خدا را با عقل خویش سنجیده‌ایم و محکوم است! چنین نیست که هر آنچیزی را که عقل ما آنرا غیر ممکن تلقی میکند، از قدرت الهی خارج باشد(نعوذ بالله)

🔆☘️آیا جمع نمودن  انرژی کل جهان در یک ذره سخت‌تر است و یا داخل نمودن جهان در درون یک تخم مرغ؟ چقدر با قوانین خلقت آشناییم؟! اراده الهی همان قانون است، کافیست فقط اراده کند قانون آن بوجود مییاید، بزرگی و کوچکی! ابعاد، راز زمان، راز مکان، همه معمای صرف و لاینحل عقول بشریتند، حال قضاوت در مورد اموری که نسبت به آن هیچ علمی نداریم! نشان جهالت محض است.

☘️🔆 طرح سوال بدون خطا،  اصول و پایه پرسشگری است، عدم توجه به خطای سؤال موجب پیچیدگی مسئله و پاسخ‌های غلط‌تر خواهد شد، و پرسشگر و پاسخگو هر دو در گرداب خطاهای چند لایه به دام خواهند افتاد. پس سوال اشتباهی جوابش به مراتب اشتباه‌تر خواهد بود! ابتدا غلط گیری سوال آنگاه پاسخ سوال.

🔆☘️فرض اینکه  انسان سنگ است خطایش سبک تر از فرض مخلوق پنداری خالق است، چه از روی عمد و چه از روی سهو و جهل، نمونه‌اش همان سؤال «امکان خلق مثل خدا»(نعوذ بالله) که همان خلق پنداری خداست.

☘️🔆 با عیب‌گیری و یا عیب‌یابی سؤال پاسخ به راحتی داده میشود، بی هیچ پیچیدگی، در مورد سؤال مذکور با علم به عیوب سؤال به راحتی پاسخ داده میشود که «خدا نمیتواند خدا نباشد! یعنی خدا خداست و همیشه خداست، مثل خود را نمیتواند خلق کند، چون الهیت خدا حقیقی است»

🔆☘️کدام سخت است هستی از دل نیستی یا زمین در دل تخم مرغ، کدام سخت است زمان در دل لازمان و مکان در دل لامکان و یا قرار گیری زمین در دل تخم مرغ.

☘️🔆 خدای قادر هر قانونی را وضع نماید همان حاکم میشود، همان محقق میشود، اراده‌اش قانون محقق و جاری خداست.

🔆☘️عدم اجتماع نقیضین به خواست و قانون خداست با وضع قانون امکان اجتماع نقیضین، عدم امکان اجتماع نقیضین محقق و با رفع آن قانون امکان اجتماع نقیضین تحقق مییابد.

☘️🔆 زمان در کجای لازمان است در کدام مختصات آن، و مکان در کدام مختصات زمان و فهم آفرینش زمان و قبل آن.

علی ساعی(عبدالله مشکات), [24.01.23 16:51]

🌿🌱برگ چهارم🌱🌿

دنیا  در دل  تخم مرغ …

☘️🔆 عنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ الدَّيَصَانِيَّ  سَأَلَ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ أَ لَكَ رَبٌّ فَقَالَ بَلَى قَالَ أَ قَادِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَادِرٌ قَاهِرٌ قَالَ يَقْدِرُ أَنْ يُدْخِلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا الْبَيْضَةَ لَا تَكْبُرُ الْبَيْضَةُ وَ لَا تَصْغُرُ الدُّنْيَا قَالَ هِشَامٌ النَّظِرَةَ  فَقَالَ لَهُ قَدْ أَنْظَرْتُكَ حَوْلًا ثُمَّ خَرَجَ عَنْهُ فَرَكِبَ هِشَامٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَتَانِي عَبْدُ اللَّهِ الدَّيَصَانِيُّ بِمَسْأَلَةٍ لَيْسَ الْمُعَوَّلُ فِيهَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا ذَا سَأَلَكَ فَقَالَ قَالَ لِي كَيْتَ وَ كَيْتَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا هِشَامُ كَمْ حَوَاسُّكَ قَالَ خَمْسٌ قَالَ أَيُّهَا أَصْغَرُ قَالَ النَّاظِرُ قَالَ وَ كَمْ قَدْرُ النَّاظِرِ قَالَ مِثْلُ الْعَدَسَةِ أَوْ أَقَلُّ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ يَا هِشَامُ فَانْظُرْ أَمَامَكَ وَ فَوْقَكَ وَ أَخْبِرْنِي بِمَا تَرَى فَقَالَ أَرَى سَمَاءً وَ أَرْضاً وَ دُوراً وَ قُصُوراً وَ بَرَارِيَ وَ جِبَالًا وَ أَنْهَاراً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الَّذِي قَدَرَ أَنْ يُدْخِلَ الَّذِي تَرَاهُ الْعَدَسَةَ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا قَادِرٌ أَنْ يُدْخِلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا الْبَيْضَةَ  لَا تَصْغَرُ الدُّنْيَا وَ لَا تَكْبُرُ الْبَيْضَةُ فَأَكَبَّ هِشَامٌ عَلَيْهِ وَ قَبَّلَ يَدَيْهِ وَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ قَالَ حَسْبِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ غَدَا عَلَيْهِ الدَّيَصَانِيُّ فَقَالَ لَهُ يَا هِشَامُ إِنِّي جِئْتُكَ مُسَلِّماً وَ لَمْ أَجِئْكَ مُتَقَاضِياً لِلْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ هِشَامٌ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ مُتَقَاضِياً فَهَاكَ الْجَوَابَ فَخَرَجَ الدَّيَصَانِيُّ عَنْهُ حَتَّى أَتَى بَابَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا قَعَدَ قَالَ لَهُ يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ دُلَّنِي عَلَى مَعْبُودِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا اسْمُكَ فَخَرَجَ عَنْهُ وَ لَمْ يُخْبِرْهُ بِاسْمِهِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ كَيْفَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِاسْمِكَ قَالَ لَوْ كُنْتُ قُلْتُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ مَنْ هَذَا الَّذِي أَنْتَ لَهُ عَبْدٌ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَيْهِ وَ قُلْ لَهُ يَدُلُّكَ عَلَى مَعْبُودِكَ وَ لَا يَسْأَلُكَ عَنِ اسْمِكَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ دُلَّنِي عَلَى مَعْبُودِي وَ لَا تَسْأَلْنِي عَنِ اسْمِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اجْلِسْ وَ إِذَا غُلَامٌ لَهُ صَغِيرٌ فِي كَفِّهِ بَيْضَةٌ يَلْعَبُ بِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَاوِلْنِي يَا غُلَامُ الْبَيْضَةَ فَنَاوَلَهُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا دَيَصَانِيُّ هَذَا حِصْنٌ مَكْنُونٌ لَهُ جِلْدٌ غَلِيظٌ وَ تَحْتَ الْجِلْدِ الْغَلِيظِ جِلْدٌ رَقِيقٌ وَ تَحْتَ الْجِلْدِ الرَّقِيقِ ذَهَبَةٌ مَائِعَةٌ وَ فِضَّةٌ ذَائِبَةٌ فَلَا الذَّهَبَةُ الْمَائِعَةُ تَخْتَلِطُ بِالْفِضَّةِ الذَّائِبَةِ وَ لَا الْفِضَّةُ الذَّائِبَةُ تَخْتَلِطُ بِالذَّهَبَةِ الْمَائِعَةِ فَهِيَ عَلَى حَالِهَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا خَارِجٌ مُصْلِحٌ فَيُخْبِرَ عَنْ صَلَاحِهَا وَ لَا دَخَلَ فِيهَا مُفْسِدٌ فَيُخْبِرَ عَنْ فَسَادِهَا لَا يُدْرَى لِلذَّكَرِ خُلِقَتْ أَمْ لِلْأُنْثَى تَنْفَلِقُ  عَنْ مِثْلِ أَلْوَانِ الطَّوَاوِيسِ أَ تَرَى لَهَا مُدَبِّراً  قَالَ فَأَطْرَقَ مَلِيّاً  ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّكَ إِمَامٌ وَ حُجَّةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَنَا تَائِبٌ مِمَّا كُنْتُ فِيهِ.

🔆☘️ عبد اللَّه ديصانى از هشام پرسيد: تو پروردگارى دارى، گفت: آرى گفت: او قادر است؟ گفت: آرى قادر و هم قاهر است گفت: ميتواند تمام جهان را در تخم مرغى بگنجاند كه نه تخم مرغ بزرگ شود و نه جهان كوچك: هشام گفت: مهلتم بده، ديصانى گفت: يك سال بتو مهلت دادم و بيرون رفت. هشام سوار شد و خدمت امام صادق (ع) رسيد و اجازه خواست و حضرت باو اجازه داد، هشام عرضكرد: يا بن رسول اللَّه عبد اللَّه ديصانى از من سؤالى كرده كه در آن تكيه گاهى جز خدا و شما نباشد. امام فرمود: چه سؤالى كرده:

علی ساعی(عبدالله مشکات), [24.01.23 16:51]

عرضكرد: چنين و چنان گفت. حضرت فرمود: اى هشام چند حس دارى! گفت: پنج حس. فرمود كدام يك كوچكتر است! گفت باصره (يعنى چشم). فرمود: اندازه بيننده چه قدر است، گفت: اندازه يك عدس يا كوچكتر از آن پس فرمود: اى هشام به پيش رو و بالاى سرت بنگر و بمن بگو چه مى‏بينى، گفت: آسمان و زمين و خانه‏ها و كاخها و بيابانها و كوهها و نهرها مى‏بينم. امام (ع) فرمود آنكه توانست آنچه را تو مى‏بينى در يك عدس يا كوچكتر از عدس درآرد مى‏تواند جهان را در تخم مرغ درآورد بى‏آنكه جهان كوچك و تخم مرغ بزرگ شود، آنگاه هشام بجانب حضرت خم شد و دست و سر و پايش بوسيد و عرض كرد: مرا بس است اى پسر پيغمبر و بمنزلش بازگشت. ديصانى فردا نزد او آمد و گفت اى هشام من آمدم كه بتو سلام دهم نه آنكه از تو جواب خواهم، هشام گفت اگر براى طلب جواب هم آمده‏ئى اينست جوابت (جواب حضرت را باو گفت) ديصانى از نزد او خارج شد و در خانه امام صادق (ع) آمد و اجازه خواست، حضرت باو اجازه داد، چون نشست گفت. اى جعفر بن محمد مرا بمعبودم راهنمائى فرما، امام صادق باو فرمود: نامت چيست؟ ديصانى بيرون رفت و اسمش را نگفت رفقايش باو گفتند چرا نامت را بحضرت نگفتى؟ جواب داد: اگر مى‏گفتم نامم عبد اللَّه (بنده خدا) است مى‏گفت: آنكه تو بنده‏اش هستى كيست؟ آنها گفتند باز گرد و بگو ترا بمعبودت دلالت كند و اسمت را نپرسد. او بازگشت و گفت: مرا بمعبودم راهنمائى كن و نامم مپرس حضرت باو فرمود: بنشين، در آنجا يكى از كودكان امام (ع) تخم مرغى در دست داشت و با آن بازى مى‏كرد: حضرت باو فرمود: اين تخم مرغ را بمن ده‏ آن را بوى داد امام (ع) فرمود: اى ديصانى اين تخم سنگريست پوشيده كه پوست كلفتى دارد و زير پوست كلفت پوست نازكى است و زير پوست نازك طلائى است روان و نقره‏ايست آب شده كه نه طلاى روان به نقره آب شده آميزد و نه نقره آب شده با طلاى روان درهم شود و بهمين حال باقى است، نه مصلحى از آن خارج شده تا بگويد من آن را اصلاح كردم و نه مفسدى درونش رفته تا بگويد من آن را فاسد كردم و معلوم نيست براى توليد نر آفريده شده يا ماده، ناگاه ميشكافد و مانند طاوس رنگارنگ بيرون ميدهد آيا تو براى اين مدبرى در مييابى، ديصانى مدتى سر بزير افكند و سپس گفت: گواهى دهم كه معبودى جز خداى يگانه بى‏شريك نيست و اينكه محمد بنده و فرستاده اوست و تو امام و حجت خدائى بر مردم و من از حالت پيشين توبه‏گزارم.

                        أصول الكافي / ترجمه مصطفوى، ج‏1، ص: 102

🌿🌱برگ پنجم🌱🌿

🔆 برای خدا نمیشود وجود ندارد

🌸🔅عنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع هَلْ يَقْدِرُ رَبُّكَ أَنْ يُدْخِلَ الدُّنْيَا فِي بَيْضَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصَغِّرَ الدُّنْيَا أَوْ يُكَبِّرَ الْبَيْضَةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يُنْسَبُ إِلَى الْعَجْزِ وَ الَّذِي سَأَلْتَنِي لَا يَكُونُ.

☘️🔆جواب حضرت اجمال دارد، در ابتدای حدیث عجز را از درگاه حق منزه و در ادامه با عبارت «لا یکون» جواب معلق میماند، با عنایت به سخنان حضرت این نوع اجمال گویی از مولا بعید است احتمالا حدیث به تقطیع و یا به افتادگی بعضی عبارات و کلمات نقل شده!

🔆☘️احتمال دوم اینستکه  عبادت «لا یکون» حالت سوالی داشته باشد! پس به این صورت میشود!  همان خدایی که به عجز منتسب نمیشود آیا در سوالی که پرسیدی نمیشود؟ یعنی آیا فکر میکنی قدرت الهی نمیتواند بر آن تعلق گیرد؟

☘️🔆این توصیف از بیان حضرت با روایت دیگر منسوب به حضرت سازگاری دارد!

🔆🌸عنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ أَ يَقْدِرُ اللَّهُ أَنْ يُدْخِلَ الْأَرْضَ فِي بَيْضَةٍ وَ لَا يُصَغِّرُ الْأَرْضَ وَ لَا يُكَبِّرُ الْبَيْضَةَ فَقَالَ وَيْلَكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُوصَفُ بِالْعَجْزِ وَ مَنْ أَقْدَرُ مِمَّنْ يُلَطِّفُ الْأَرْضَ وَ يُعَظِّمُ الْبَيْضَةَ.

🌸🔆 از حضرت صادق (ع) كه فرمود مردى بخدمت امير المؤمنين (ع) عرض كرد كه آيا خدا ميتواند كه زمين را در تخم مرغى داخل كند كه زمين كوچك نشود و تخم بزرگ نشود حضرت بآن مرد فرمود كه واى بر تو بدرستى كه خدا بعجز موصوف نميشود و كى تواناتر است از كسى كه زمين را لطيف  و تخم را عظیم  گرداند.

🔆☘️ در این حدیث نوع جواب متفاوت تر از جواب حدیث قبلی مشاهده میشود ، در واقع مثل اینستکه حضرت میفرماید، خدای متعال آن قادری است که  چنان به زمین لطافت و به تخم مرغ عظمت میبخشد بی آنکه زمین کوچ و تخم بزرگ شود در آن جا گیرد!

☘️🔆پس کسانیکه از خود برای خدا محال ذاتی درست میکنند و تعلق قدرت بر آن را نفی مینمایند نوعی به شرک خفی گرفتارند!

☘️🔆 کافیست خالق به زمین نظر لطافت فرماید و به تخم مرغ نظر عظمت فرماید تا بی هیچ مقاومتی زمین با همان هیبت در دل تخم مرغ با همان ظرافت قرار گیرد، الله هر آن چه بخواهد همان میشود.

علی ساعی(عبدالله مشکات), [24.01.23 16:54]

🌿🌱برگ ششم🌱🌿

🌷🌸جاءَ رَجُلٌ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالَ هَلْ يَقْدِرُ رَبُّكَ أَنْ يَجْعَلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِي بَيْضَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ فِي أَصْغَرَ مِنَ الْبَيْضَةِ قَدْ جَعَلَهَا فِي عَيْنِكَ وَ هِيَ أَقَلُّ مِنَ الْبَيْضَةِ لِأَنَّكَ إِذَا فَتَحْتَهَا عَايَنْتَ السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ لَوْ شَاءَ لَأَعْمَاكَ عَنْهَا.

🌷🌸 عنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ع أَ يَقْدِرُ رَبُّكَ عَلَى أَنْ يُدْخِلَ الْأَرْضَ بَيْضَةً لَا يُصَغِّرُ الْأَرْضَ وَ لَا يُكَبِّرُ الْبَيْضَةَ فَقَالَ عِيسَى ع وَيْلَكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُوصَفُ بِعَجْزٍ وَ مَنْ أَقْدَرُ مِمَّنْ يُلَطِّفُ الْأَرْضَ وَ يُعَظِّمُ الْبَيْضَةَ.

☘️🔆 هوَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مُحِيطٌ بِالْإِشْرَافِ وَ الْإِحَاطَةِ وَ الْقُدْرَةِ

🌷🌸 عنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى‏ ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى‏ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا فَقَالَ هُوَ وَاحِدٌ أَحَدِيُّ الذَّاتِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ بِذَاكَ وَصَفَ نَفْسَهُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مُحِيطٌ بِالْإِشْرَافِ وَ الْإِحَاطَةِ وَ الْقُدْرَةِ- لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ وَ لا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرُ بِالْإِحَاطَةِ وَ الْعِلْمِ لَا بِالذَّاتِ لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ مَحْدُودَةٌ تَحْوِيهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ  فَإِذَا كَانَ بِالذَّاتِ لَزِمَهُ الْحَوَايَةُ..

 ☘️🔆 لهُ سَوَاءٌ عِلْماً وَ قُدْرَةً وَ سُلْطَاناً وَ مُلْكاً وَ إِحَاطَةً.

🌷🌸محَمَّدَ بْنَ نُعْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَ فِي الْأَرْضِ  قَالَ كَذَلِكَ هُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ قُلْتُ بِذَاتِهِ قَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْأَمَاكِنَ أَقْدَارٌ فَإِذَا قُلْتَ فِي مَكَانٍ بِذَاتِهِ لَزِمَكَ أَنْ تَقُولَ فِي أَقْدَارٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ  وَ لَكِنْ هُوَ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ مُحِيطٌ بِمَا خَلَقَ عِلْماً وَ قُدْرَةً وَ إِحَاطَةً وَ سُلْطَاناً وَ مُلْكاً وَ لَيْسَ عِلْمُهُ بِمَا فِي الْأَرْضِ بِأَقَلَّ مِمَّا فِي السَّمَاءِ لَا يَبْعُدُ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ وَ الْأَشْيَاءُ لَهُ سَوَاءٌ عِلْماً وَ قُدْرَةً وَ سُلْطَاناً وَ مُلْكاً وَ إِحَاطَةً.

☘️🔆 خزَائِنِي إِذَا أَرَدْتُ شَيْئاً أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

🌷🌸قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ ع لَمَّا صَعِدَ مُوسَى ع إِلَى الطُّورِ فَنَادَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  قَالَ يَا رَبِّ أَرِنِي خَزَائِنَكَ فَقَالَ يَا مُوسَى إِنَّمَا خَزَائِنِي إِذَا أَرَدْتُ شَيْئاً أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

علی ساعی(عبدالله مشکات), [24.01.23 16:55]

🌿🌱برگ هفتم🌱🌿

🔆 فلَا يُوصَفُ بِقُدْرَةٍ إِلَّا كَانَ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ

🌷🌸عنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ‏ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُوصَفُ

 وَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُوصَفُ‏ وَ كَيْفَ يُوصَفُ وَ قَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ- وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ‏ فَلَا يُوصَفُ بِقُدْرَةٍ إِلَّا كَانَ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ.

                        التوحيد (للصدوق)، ص: 128

🌷🌸عنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى‏ ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى‏ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا فَقَالَ هُوَ وَاحِدٌ أَحَدِيُّ الذَّاتِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ بِذَاكَ وَصَفَ نَفْسَهُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مُحِيطٌ بِالْإِشْرَافِ وَ الْإِحَاطَةِ وَ الْقُدْرَةِ- لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ وَ لا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرُ بِالْإِحَاطَةِ وَ الْعِلْمِ لَا بِالذَّاتِ  لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ مَحْدُودَةٌ تَحْوِيهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ فَإِذَا كَانَ بِالذَّاتِ لَزِمَهُ الْحَوَايَةُ..

     التوحيد (للصدوق)، ص: 132

علی ساعی(عبدالله مشکات), [25.01.23 19:43]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.