ایا تعریفی برای مکان وزمان می توان ارائه داد؟ و یا معنای دور و نزدیک( هم از لحاظ زمانی و هم مکانی)؟

11

سوال1471 :
ایا تعریفی برای مکان وزمان می توان ارائه داد؟ و یا معنای دور و نزدیک( هم از لحاظ زمانی و هم مکانی)؟ تشکر اجرکم عند الله
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1471
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱«مکان» با هستی معنا مییابد، «مکان» نمایشگاه هستی است، «مکان» همچون ظرفی است برای هستی، «مکان» همچون لفظی است برای هستی؛ «مکان» جسم است و هستی روح است؛
🔆🔅🌱 «زمان» تجدید آفرینش است، «زمان» جلوه های نوی هستی است، «زمان» آیتی است برای نمایش بداعت هستی، «زمان» نمایشگاه تغییرات هستی است؛ «زمان» آیت آفرینش و نشان آغاز و انجام است، «زمان» آیت مبدأ و معاد است؛ «زمان» نشان تداوم و تجدید خلقت و آیت خلقتی بعد خلقت است؛
🔆🔅🌱«دور و نزدیک» زمانی معنا مییابد که مبدأ مقایسه ای باشد؛ «دور و نزدیک» نشان فاصله موجودات از هم و از جنبه ی دیگر نشان بی فاصله گی با حقیقتی که هیچ جنبه از موجودات از او نه دورند و نه نزدیک، چرا که دوری نظام خلقتشان را از هم می گسلاند و نزدیکی نشان تماس است که تماس شونده به ابعاد وجودش بی احاطه شدن را تداعی میکند، در حالیکه موجودات، مقهور خالق قهّار است! رابطه ی آن حقیقت والا با مخلوقاتش فراتر از نزدیکی است که امکان توصیفش محال است!
🔆🔅🌱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.